แนะนำโครงการ

โครงการโรงเรียนสุจริตต้องการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันทุจริต ให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน

ขอบเขตของภารกิจ

มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกันทุจริต”

แผนปฏิบัติการ

เป้าหมายในการทำงานในแต่ละปีของโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อสร้างโอกาสบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ของโครงการ

ยุทธศาสตร์

การวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการโรงเรียนสุจริต ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ร่วมมือร่วมใจ ป้องกันทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน