เพิ่มข้อมูลผู้วิจัย

คำนำหน้า   
ชื่อ   
นามสกุล   
โรงเรียน   โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย