ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายธีรศักดิ์ นรดี63/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2. 64/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร72/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายกฤษฎา ทิพย์เมืองเก่า73/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายมานพ มีสุข74/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวภัทชรีพร ทองไชย75/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวเมทินี รำพึงสุข76/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวขวัญใจ วหะโรจน์77/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวปรารถนา ละบุญเรือง78/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวบัวตอง ดาทอง79/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน