ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวจุไรรัตน์ อิ่นคำ131/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวนันทิวรรณ แดนสิริมา132/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายทรรศนะ เลี้ยงรักษา133/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวยุพา สัมมา134/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายศราวุธ หลวงนวน135/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาววราภรณ์ พุ่มผกา136/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวเกสร ยิ้มจู137/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาววัชราภรณ์ พลโยธา138/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน