ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์53/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวจุรีรัตน์ อุ่นตา54/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาววันเพ็ญ คุณวงศ์55/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวชชนาธิป พลพวก56/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวชนาธิป พลพวก57/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวทิพวรรณ เกษมพรมณี58/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวอลิสา ดวงจิตเลิศขจร59/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวสุดารัตน์ เจียมสุวรรณ60/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์61/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน