ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางนิตยา นาโควงษ์88/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายวุฒิชัย วันทมาตย์89/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายธนภูมิ พุ่มจันทร์90/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวสุดารัตน์ เจียมสุวรรณ91/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ สุขพงษ์ศรี92/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน