ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์96/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวพรเพ็ญ พรมงาม97/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายพชร ประปุนไร่98/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางส่องอุษา ชุ่มบริบูรณ์99/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวอัจฉรา บุตโคต100/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายธรณัส โสมนัส126/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวพิมพ์พิชนา ริ้มประพันณี127/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวกาญจนา ชีวประมง128/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย129/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน