ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวสุวภา บุญอุไร35/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางภิญญาภัทร ธนชัยโภคิน36/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน