ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวราตรี ภูริปัญโย80/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้81/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.จ่าสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ82/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาววิลาวัณย์ สัจจกุล83/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายอรัญ ใยบัว84/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายอรรถชัย มัจฉาเดช85/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวสุภรณ์ ทับทิมทอง86/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวสุชัญญา ชมภูพันธ์87/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน