ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวศศมล สุริพล471/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสุจิตตรา จันทรสมบัติ472/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวเพชรลดา หงส์ใส473/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวภัทรนิธ์ ขมสูงเนิน474/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวสุทธิวรรณ โพธิ์เกาะ475/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวภคนันท์ บุญยาตรา476/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวกษมา นิเรียงรัมย์477/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวนันท์นภัส เดชพิพัฒน์เมธี478/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวพิมผกามาศ ชูนาม611/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวชลธิชา จันขุน612/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน