ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางศุภวารี วีระนันท์349/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน