ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวทัศนีย์ ยะสูงเนิน259/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาว สุดารัตน์ ใจอาสา369/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวสมถวิล รวมใหม่370/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวทิพย์รัตน์ สุขแสงประยูร371/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวสุจินตนา เตียนสูงเนิน372/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสุจินตนา เตียนสูงเนิน373/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายคมสรณ์ นิธิปรีชา374/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8. นาง อารยา รัตนานุสรณ์375/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9. นาง สิริรัตน์ ชาญสูงเนิน376/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10. นาง นวลจันทร์ บุญปอง377/2560พิมพ์เกียรติบัตร
11. นางสมถวิล รวมใหม่378/2560พิมพ์เกียรติบัตร
12. นางสมถวิล รวมใหม่379/2560พิมพ์เกียรติบัตร
13. นางสาว ลัดดา ชาญสูงเนิน380/2560พิมพ์เกียรติบัตร
14. นางสาว นันท์นภัส ใหญ่โคกกรวด381/2560พิมพ์เกียรติบัตร
15. นาง สุจรรยา พงษ์ไชย382/2560พิมพ์เกียรติบัตร
16. นางสาว พรรณนิภา ประทุมมา383/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน