ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายศิริพงษ์ โมสูงเนิน338/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางเตือนใจ คุณขุนทด339/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางบุณยวีร์ จิตสันเทียะ340/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสุวรรณา เอกนลินสุนทร341/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายอาทร ชิงรัมย์343/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายวีระพงศ์ วุฒิพงศ์344/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวปณิชา ปราณีตพลกรัง345/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวอรรณพ ฐานวิเศษ346/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางอุษาพันธ์ บุญเสริมสุขเจริญ347/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางจำนงลักษณ์ นาคขุนทด348/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน