ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสุรเดช พึ่งโคตร337/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายสุขเกษม จันทรแสน412/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน