ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางนางงามนิตย์ นางงามนิตย์ ดุกขุนทด320/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางงามนิตย์ ดุกขุนทด 321/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางงามนิตย์ ดุกขุนทด 322/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางงามนิตย์ ดุกขุนทด 323/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวนภารัตน์ เสาะขุนทด359/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวภาสินี หมอกขุนทด360/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นาง 361/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางนงนุช เกณฑ์ขุนทด362/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาววราภรณ์ ลาภขุนทด363/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายภีมพัฒน์ โสงขุนทด422/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน