ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาณี โสประโคน181/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางนฤมล พิริยวาณิชย์182/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสุกานดา ชนะชัย183/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวสาลินี วรรณคำ184/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางพันศรี บาลโสง185/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายประชุม กลมประโคน186/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางจิราภา พลไร่187/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางชนันภรณ์ ไกรมณี188/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวรวงทอง สิทธิสังข์189/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายศรัณยู ชนะชัย190/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน