ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายนรินทร์ ลีกระโทก309/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางเกศตะวัน เจริญผิว310/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางฐิตาภรณ์ แรงประโคน311/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายทินกร สาระคร312/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวสมพร จันทร์ประโคน313/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวสมพร จันทร์ประโคน314/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายธนวรรธน์ จันทร์โนนม่วง315/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวเกศริน จันทร์อยู่จริง316/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสมคิด สีดาดี317/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางประคอง สุขสันต์318/2560พิมพ์เกียรติบัตร
11.นางสมคิด สีดาดี319/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน