ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวภควรรณ ชินนะภา305/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายวิโรจน์ เหลือหลาย306/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวจิรภา อุ่นภูษา307/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายณัฐวุฒิ แก้วปริ่มปรัก308/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน