ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย272/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสุปราณี นามบุญลือ273/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายเสริม ศิริบุตร275/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายวิชัย จันทร์แสง276/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางคำม้วน สมสืบ277/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายปราโมทย์ คุ้มบุญ278/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางอรุณวรรณ สังฆะพันธ์281/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางทัศนีย์ น้อยวังฆัง284/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางเฉลิมศรี คุ้มบุญ286/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวมลดา ชาติภูธร288/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน