ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางจรุณี แตงสมบูรณ์325/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายเจษฎา แตงสมบูรณ์326/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสุพรรณี โสมาเกตุ327/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางศศนันท์ พรหมบุตร328/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวแจ่มใส กรมรินทร์329/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาววิไลวรรณ มณีเนตร330/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสุบิน รุ่งวิสัย331/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน