ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายประดิษฐิ์ แก้วสิงห์333/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายประดิษฐ์ แก้วสิงห์334/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 335/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายวงษ์วุฒิศักดิ์ แก้วสิงห์336/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน