ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายคำพอง กาทอง274/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางศิวพร กาทอง279/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายพยุง กลิ่นถือศิลป์283/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายปัญญา พิมพ์ทอง287/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายประยูร ศรีหะวงค์289/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายคูณ พรรณา291/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสุภาพร พิมพ์ทอง292/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางคำปุ่น รัศมี294/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางพชรณัฏฐ์ ไชยพันธ์นา298/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสุพรรณี สารพล300/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน