ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายเด่นนคร ขาวสะอาด342/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางนารีรัตน์ สมัครผล413/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางพานทอง ประมวล414/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางผ่องศรี พรมแสง415/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายศรีรัตน์ ประมวล416/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายชัยวุฒิ ดีด้วยมี417/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางมะลิวรรณ เกษร418/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางปรภาศรี สุภากุล419/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นายคมกริช บุญพรม420/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางเสาวนีย์ โคษา421/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน