ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสุรพงษ์ เวชพันธ์455/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวสุดา จันทรักษา456/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาววิลาวัลย์ มีวงศ์457/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวนฤมล แก้วทอง458/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายประเสริฐ ศรีสุวรรณ์459/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน