ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางเข็มเพชร ประดับศรี290/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาว อัจฉราพร แก้วละมุล293/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางพานทอง โสริยาตร295/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวเกษร พิมสาร296/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางวรรณรวี สอนพูด297/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวสุกัญญา 299/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางฐิติมา เทาศิริ301/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายสนั่น โสริยาตร302/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวสุภาพร แสงทอง303/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวอรอนงค์ สายแก้ว304/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน