ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสาวจิราภรณ์ เอี้ยวสกุลรัตน์203/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวพัชรี เลิศพรเกษม222/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวปาริฉัตร นครเอี่ยม223/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวศิวพร เชยทอง224/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสุรีรัตน์ ทันวัน225/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวเยาวลักษณ์ อินทร์ทอง226/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวศศิวิมล ผลิตาภรณ์227/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวรัชนีวรรณ ต่อบุณย์ศุภชัย228/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวสุนิสา นาคคุ้ม229/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวพิมพ์รภัส ประสีระเตสัง230/2560พิมพ์เกียรติบัตร
11.นางสาวสาวิตรี สุวะคนธ์231/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน