ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางถนอมทรัพย์ จิตหาญ460/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวธัญญาภรณ์ มีพันธ์461/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวนิศานาถ ศาลางาม462/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวณัฐชา ทวีฤทธิ์463/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายวิศวะ มะลิงาม464/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางฉวีวรรณ มะลิงาม465/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางลีลาวดี กมลรัตน์466/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายวุฒิชัย มีพันธ์467/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นายประสิทธิ์ หอมเนียม468/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางวราภรณ์ สุขเมือง469/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน