ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางอัญชลี พาสิงห์สี25/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายปราโมทย์ อุดมศิลป์26/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางกฤติยาณี หลำเนียม27/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวปรัสรา ปองไป28/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวกานดา ทำนองดี29/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวมาลัยรัตน์ สุขกาว30/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายเด็จ สว่างอรุณ31/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน