ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายคำโพธิ์ บุญสิงห์424/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางจิตติมา ตลับทอง425/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางนิธิลักษณ์ ลักขษร426/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางบุญน้อม ใจกล้า427/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางรวิวรรณ พิมพ์พอก428/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางอธิกา ชาญศรี429/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวฤทัยชนก สมสวย430/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายชาญพนม ที่อุปมา431/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นายเดช ศาลางาม432/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวจินตนา สาสอน433/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน