ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางสุภัทรรัชต์ สัตยากูล252/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางจิราภรณ์ แฝงบุญ253/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายประเสริฐ เชื้อโชติ254/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสุมาลี คำมี255/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นายวิเชียร แก้วนิยม256/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางพรทิพย์ หอมขจร257/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายนรา ทองสุก258/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน