ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.ยางสาวพรธิวา ไชยจันดา141/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวพรธิวา ไชยจันดา142/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายธราธิป จันดี162/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาววิชุตา ผลิผล163/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางจุฬารัตน์ จันดาคูณ164/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางพัชรพรรณ นัยคูณ165/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางปวีณา สีทาราช166/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน