ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายวรัญญู จันใต้139/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายบุญมี พรมวงศ์140/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน