ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายอนุชา ศิริชนะ244/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวธิติมา บุญชื่น245/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางไพริน สมชอบ246/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวโสรัจจ์ บุญช่วย441/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางชื่นกรุณา ผ่องใสศรี442/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายทนงศักดิ์ ดวงแก้ว443/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายชัชพล รวมธรรม444/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวสาริณี 445/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวสาริณี โสภาวรรณ์446/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายโกสินทร์ 447/2560พิมพ์เกียรติบัตร
11.นายโกสินทร์ ทองเลิศ448/2560พิมพ์เกียรติบัตร
12.นายนรารักษ์ นันทศรี449/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน