ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางบรรจง พรหมเงิน247/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายบุญมี พุ่มจันทร์248/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวบุษกร หวายเครือ249/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน