ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางกรรณิการ์ เครือมาศ384/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายยิ่งยง นันทวณิชชากร385/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางบุญเรือน คูณทวี386/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางธนนันท์ ปัญญา387/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางกรชุลี ศรีสุข388/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวอุบล ขาวสะอาด389/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางณัฐนภา ต้นงาม390/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางศุภัชญา จันทะเขตร์391/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางธณัญญ์ฎา บึงไกร392/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสาวทองพันธ์ ยงกุล393/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน