ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายพงษ์ศักดิ์ พรมภักดี261/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายธันยวัตร แก้วสุข262/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายเด่นชัย ไวยวรรณ์263/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายเฉลิมศักดิ์ เชยจันทา264/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาววรรณภา สายมาตย์265/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายสมพร ทองใบ266/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวนันทชา กลางประพันธ์267/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายณัฐวัฒน์ ทุมเมฆ268/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวอาทิยา อ่อนสาร269/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางวรรณภา ดวงเบ้า270/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน