ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายอุดมศิลป์ วงษ์วชิรโชติ145/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางดรุณี วงษ์วชิรโชติ146/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวพินิจ ไพรสนธิ์147/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวสุรินทร์พร ยามา148/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางศุภานิช ศรีชมภู149/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางจินตนา ไชยะสุข150/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายชวลิต เวชสวัสดิ์151/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายปฐม พรหมจักร152/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวเกษราภรณ์ จำปาแพง153/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสุปราณี ทองดี154/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน