ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสุรินทร์ แก้วชูฟอง155/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายภาณุพันธุ์ จันทรา156/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางอรพิน จันทรา157/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางวัฒนา ตาปราบ158/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางเยาวภา พิลาคุณ159/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางปาริฉัตร ผูกจิตร160/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายดิลก คำน้อย161/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน