ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายกิติศักดิ์ เสนานุช170/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางภักดี จันทศร171/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางไกรวรรณ นุทธบัตร172/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางจันทร์เพ็ญ สีหานาถ173/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางภินิกร บุตรวิไล174/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายสงบ พลพันธุ์175/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวกรชนก ศรพรหม176/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสมร พลพันธุ์177/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางฟองจันทร์ ศิริเพชร178/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายวัฒนา พันธุตา179/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน