ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสุธน สุพรมอินทร์562/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางศรีอัมไพร ทองยา563/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางปิยะวดี สุริฉาย564/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายนพดล ศรีสว่าง565/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางหนูเอื้อ อัศวรัตนกุล567/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายประทีป ผางสง่า568/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางจรัสศรี บุตรเต790/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวธาริดา แสนใจวุฒิ791/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน