ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายพลไชย พลเพชร934/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวกรรณิกา ศักดิ์ศิริรัตน์938/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวคำมาย บุญสนอง939/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางวราภรณ์ บัวชุม1025/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางมนธิรา สุวรรณสิงห์1026/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.MissKannika Saksirirat1027/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน