ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายทวีศุกดิ์ ขันติยะ1170/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายนราพงศ์ อาษารินทร์1171/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายยอดชาย จันทะวงษ์1172/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาววันทนีย์ ศรีบุรินทร์1173/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวอัจฉรา สอนพรม1174/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน