ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายไพฑูรย์ หงษ์แพง191/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายณัทชรพงษ์ พะโยธร192/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาววัจนาพร สอนไสย193/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.ว่าที่ ร.อ.อภิชิต บุญผ่องศรี194/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นาง 195/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางดุษฎี ศรีจำปา196/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางสาวดวงแก้ว มนตรี197/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายชาญวิทย์ วัดเวียงคำ198/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาววารุณี สาระวงศ์199/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางคำปักษ์ บุญชิต200/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน