ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายกิตติ์ ชารีวัน394/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายเทพพร ตัญญาภักดิ์423/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางสาวนฤมล พิมพ์หล่อน434/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.สิบเอกอัครเดช เทพโสภา435/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางหทัยชนก แยบดีกีรติวรา436/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางรัชดา สืบผาง437/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายราชวัตร สายา438/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางกมลลักษณ์ บุญโสม439/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวนาฏยา ยนยุบล440/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน