ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายนิตย์ ขาวดา644/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.ว่าที่ร้อยตรีเสถียร พยุงตน646/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางกาญจนา พุทซาคำ647/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางนิตยา เพ็งสุข648/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางวันทา จันทรมณี649/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายอิทธิพงษ์ ตรีหทัยกุล650/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางจริญญา คัมภ์บุญยอ651/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางอุรารัตน์ คัมภ์บุญยอ652/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางขวัญใจ ตรีหทัยกุล654/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน