ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายประกาศิต ผิวศิริ558/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสาวสุพรรณนิภา นามกันยา559/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายศรีสมุทร กัลป์ชัย560/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายลำเพียร นามกันยา561/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน