ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางเพ็ญศิริ ภูมิสายดร792/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางวิรงรอง ศรีพอ794/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นางศรีอัมพร ศรีวิไสย795/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสาวชลิตตา ภูจริต796/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสุกัญญา ทิวะสิงห์797/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายธวัชชัย เครือศรี798/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน