ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นายสันติ โทฮาด517/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นายสังวาลย์ อุดมรัตน์531/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายทรงวุฒิ โยคะสิงห์532/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นางสถิตย์ ฆารภักดี533/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวธัญญาพร จันทร์ประทักษ์535/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางสาวศิวาการ บำรุงเกาะ537/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายประสงค์ ยุบลเขต539/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายนพรัตน์ มหิพันธุ์540/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสุชาดา กมลเรือง542/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางสุชาดา กมลเรือง547/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน