ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางจิราภา อุดมรัตน์1195/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางสุภาวดี ขันธ์ปรึกษา1196/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายสุพจน์ ขันธ์ปรึกษา1197/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายอภิสิทธิ์ รัตนประภา1198/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางฉวีวรรณ ขันธุแสง1199/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นางมุกดาวดี รัตนประภา1200/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นางไสว แก้วบุดดา1201/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นางสาวอลิษา รัตนประภา1202/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นางสาวกัลย์นภัส ราชสำเภา1203/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นายศุภชัย ขันธ์ปรึกษา1204/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน