ลำดับที่ชื่อ-สกุลเลขที่เกียรติบัตร
1.นางคันธะมาลา คามจังการ575/2560พิมพ์เกียรติบัตร
2.นางลัดดา อารีย์576/2560พิมพ์เกียรติบัตร
3.นายธนาดล ยุบลไสย577/2560พิมพ์เกียรติบัตร
4.นายวีรวัฒน์ สิมมาเคน578/2560พิมพ์เกียรติบัตร
5.นางสาวดรุณี เทพอาวุธ579/2560พิมพ์เกียรติบัตร
6.นายพีระศักดิ์ เขตผดุง581/2560พิมพ์เกียรติบัตร
7.นายเนาว์ วิเศษศิลป์584/2560พิมพ์เกียรติบัตร
8.นายสมาน ระดาไสย586/2560พิมพ์เกียรติบัตร
9.นายอนันท์ แวงวรรณ587/2560พิมพ์เกียรติบัตร
10.นางมะลิน้อย ภิรมย์มาก589/2560พิมพ์เกียรติบัตร
* ผู้วิจัยไม่เกิน 10 ท่าน